Privacy- en cookieverklaring

Via een bezoek aan de website van Van Raam worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Zowel via onze website en ons webportaal, als via onze app, worden uw persoonsgegevens verwerkt. 
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

•    duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
•    onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
•    u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
•    passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
•    uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Van Raam is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 22-03-2018

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van onze online diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen:
•    E-mailadres 
•    Naam
•    Taalkeuze
•    Registratiecode
•    Telefoonnummer
•    Locatiegegevens 
•    Fietsgedrag (zoals afgelegde kilometers en gemiddelde snelheid)

Registreren

Voor het gebruik van onze diensten moet u zich eerst registreren via het webportaal of onze app. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij uw fietsgedrag in kaart kunnen brengen en u daarover kunnen adviseren, of zodat er met de dealers gecommuniceerd kan worden. 

Contactformulier

Als u een contactformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten, of verzoeken van overheidsinstanties, kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Indien u daar toestemming voor geeft, kunnen uw gegevens worden gedeeld met de dealer waar u de fiets heeft gekocht. Met behulp van uw gegevens kan de betreffende dealer uw onderhoudsgegevens bijhouden en u adviseren bij het configureren van uw instellingen.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens zullen nooit langer bewaard worden dan noodzakelijk is om de door u gevraagde diensten te leveren. 

Profiling

De gegevens die u aan ons verstrekt worden uitsluitend na uw toestemming gebruikt om een profiel van u te maken. Met behulp van een profiel kunt u zelf via de app of het webportaal uw fietswensen vertalen naar praktische instellingen. Wij ondersteunen u daarbij.

Cookies 

Onze online diensten maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met onze diensten wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze diensten gebruiken. Deze dienst maakt gebruik van cookies. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren.  

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. 

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze diensten zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.